صفحه ۱۱۶

نماز قضا

(سؤال 1248) مجتهدی قائل به کفایت خواندن یک بار تسبیحات اربعه بوده است ولی پس از مدتی قائل به وجوب احتیاطی سه بار خواندن شده است؛ حال مقلد ایشان که تاریخ قضاشدن نماز را نمی داند چه کند؟

جواب: بر طبق نظر اخیر عمل نماید.

(سؤال 1249) اگر کسی سهوا نماز عشا را نخواند و صبح بیدار شود تکلیفش چیست ؟

جواب: اگر خواب باعث قضاشدن شده باشد، بنابر احتیاط واجب علاوه بر قضا روزه آن روز ترک نشود؛ و در غیر این صورت فقط باید نماز را قضا نماید، و اگر عمدی بوده توبه کند.

(سؤال 1250) شخصی شیعه بوده سپس سنی شده و نمازهای خود را طبق مذهب اهل سنت به جا آورده، بعد از مدتی مجددا شیعه شده و سپس فوت نموده، آیا قضای نمازهایی که در زمان سنی بودن خوانده به عهده فرزند بزرگتر است یا نه ؟

جواب: اگر نمازهایش به فتوای مرجع تقلید پسر بزرگتر - که واجد شرایط می‎باشد - صحیح بوده است قضا ندارد.

(سؤال 1251) اگر کسی بعضی از کلمات حمد و سوره یا سایر اذکار نماز را سالها غلط می‎گفته و تازه متوجه شده، آیا باید نماز این سالها را قضا نماید؟

جواب: اگر در یاد گرفتن صحیح آن تقصیر و کوتاهی کرده باشد بنابراحتیاط قضا دارد؛ و اگر تقصیر نکرده باشد مثل این که احتمال غلط بودن آن را نمی داده تا این که صحیح آن را یاد بگیرد، بعید نیست قضا لازم نباشد.

(سؤال 1252) اگر نمی داند که مثلا دو سال است مکلف شده و اعمال را انجام نداده یا سه سال، تکلیف اعمالش چیست ؟

جواب: هر اندازه را که یقین دارد ترک کرده قضا نماید.

(سؤال 1253) آیا نمازهای مستحبی را می‎توان قضا کرد؟

جواب: آری می‎توان قضا کرد.

ناوبری کتاب