صفحه ۱۱۳

(سؤال 1236) کسی که قبل از رکوع شک می‎کند که تسبیحات اربعه را سه مرتبه گفته یا کمتر، و یا گمان دارد که سه مرتبه گفته، تکلیفش چیست ؟

جواب: بنابراحتیاط بنا را بر کمتر بگذارد؛ و گفتن آن به قصد مافی الذمه اشکال ندارد؛ اگرچه جواز اکتفا به مظنه و گمان خود در مورد سؤال قوی می‎باشد.

(سؤال 1237) در نماز جعفر طیار رضوان الله علیه تسبیحات اربعه کفایت از ذکر رکوع و سجود می‎نماید یا نه ؟

جواب: احتیاط در این است که قبل از تسبیحات یا بعد از آن ذکر رکوع و سجده را بگوید.

(سؤال 1238) در نمازهای مستحبی که به طور خاصی خوانده می‎شود - مانند نماز جعفر طیار - اگر اشتباهی رخ دهد، مثلا تسبیحات را در رکوع فراموش کند وظیفه اش چیست ؟

جواب: در خصوص نماز جعفر طیار رضوان الله علیه اگر در یک حالت تسبیحات را فراموش کند، در حالت بعد به قصد رجاء تسبیحات و سپس اعمال بعدی را انجام دهد؛ و اگر تا آخر نماز متذکر نشود بعد از نماز، قضای آن را به قصد رجاء به جا آورد. ولی اگر نمازهای مستحبی دیگر را برخلاف دستور انجام داده باشد، نماز مخصوصی که می‎خواسته انجام دهد محسوب نمی شود، ولی مطلق نافله محسوب می‎شود؛ و اگر نماز مخصوص را نذر کرده باشد باید دوباره انجام دهد.

(سؤال 1239) اگر کسی در رکعت سوم نماز (سه رکعتی یا چهار رکعتی) به جای تسبیحات حمد و سوره بخواند، در صورتی که سهوا این کار را کرده باشد حکم نمازش چیست ؟ و آیا سخن اضافه اگر ذکر باشد نماز را باطل می‎کند؟

جواب: خواندن حمد بدون سوره به جای تسبیحات در رکعت سوم و چهارم اشکالی ندارد، و سخن و ذکر اگر سهوی باشد نماز باطل نمی شود؛ ولی احتیاطا سجده سهو را به جا آورد.

(سؤال 1240) کسی که به دلیل رسیدن به سرویس مدرسه تسبیحات نمازش را یک مرتبه می‎گفته است، آیا از موارد اضطرار محسوب می‎شود؛ و نمازهای گذشته اش چه حکمی دارد؟

جواب: به نظر اینجانب تسبیحات اربعه مطلقا باید سه مرتبه گفته شود، ولی چون از ارکان نماز نیست اگر جاهل قاصر بوده نمازهای او قضا ندارد.

ناوبری کتاب