صفحه ۱۱۲

(سؤال 1230) آیا همان گونه که در رسیدن دو سر زانو در حال سجده به زمین صدق عرفی کافی است و لازم نیست تمام کنده زانو به زمین برسد، در رسیدن دو کف دست به زمین نیز صدق عرفی کافی است یا باید دقیقا تمام اجزای کف دست به زمین برسد؟

جواب: اگر زمین پست و بلند بوده و دارای گودال می‎باشد محل اشکال است؛ ولی اگر عرفا مسطح باشد، همین که عرفا گفته شود تمام اجزای کف دو دست به زمین رسیده کافی است و باید از وسواس پرهیز شود.

(سؤال 1231) بسیار اتفاق افتاده که در حال سجده یا رکوع احساس می‎کنم که بدنم حرکت می‎کند و کمی تشنج دارد و از این رو ذکر رکوع و سجده را تکرار می‎کنم و قصدم این است که آنچه در حال قرار بدن گفته شده ذکر واجب باشد، آیا درست است یا نه ؟

جواب: حرکت مختصر مضر نیست و تعقیب وسواس موجب زیاد شدن آن می‎شود؛ و تکرار ذکر برای حصول اطمینان مانعی ندارد، ولی نباید به حد وسواس برسد.

(سؤال 1232) آیا تروی - یعنی مقداری فکر کردن - در اجزای نماز نیز لازم است ؟ و آیا به ظن و گمان در نماز می‎توان عمل کرد؟

جواب: در صورت شک، تروی لازم است؛ و ظن در اقوال و افعال و رکعات نماز بنابراقوی حکم یقین را دارد.

(سؤال 1233) آیا به هنگام سجده انگشتان دست هم باید بر زمین گذاشته شوند یا این که کف دست کافی است ؟

جواب: بلی، لازم است انگشتان دست را هم بر زمین بگذارند.

(سؤال 1234) ترک سجده سهو واجب چه حکمی دارد؟

جواب: نماز باطل نمی شود، ولی هر وقت یادش آمد باید به جا آورد.

تسبیحات

(سؤال 1235) در رکعت سوم و چهارم، گفتن بیش از سه مرتبه تسبیحات به قصد نماز یا قصد ذکر جایز است یا نه ؟

جواب: به قصد نماز اشکال دارد؛ ولی به قصد ذکر اشکال ندارد.

ناوبری کتاب