صفحه ۱۰۳

(سؤال 1193) چه کار می‎توان انجام داد که هنگام نماز تمرکز بیشتر و به عبارتی حضور قلب داشت ؟

جواب: انسان هر کس را بزرگ تشخیص دهد قهرا در حضور او معمولا حضور قلب دارد. از این رو باید به عظمت و قدرت غیرمتناهی خداوند و ضعف و ناتوانی هر مخلوقی توجه نمود تا حالت خضوع و خشوع و حضور قلب در انسان ایجاد شود.

وقت نماز

(سؤال 1194) آیا برای وقت نمازهای یومیه می‎توان به اذان رادیو اعتماد کرد؟

جواب: باید اطمینان به دخول وقت حاصل شود.

(سؤال 1195) آیا وقت فضیلت نمازهای یومیه همان وقت مخصوص آنهاست ؟

جواب: وقت فضیلت با وقت مخصوص فرق دارد و تفصیل آن در رساله های عملیه ذکر شده است.

(سؤال 1196) در مورد طلوع فجر و وقت نماز صبح آیا می‎بایست در تمام ایام ماه نماز را پانزده دقیقه بعد از ساعت اعلام شده در تقویم رسمی خواند؟ و در مورد امساک در ایام ماه مبارک رمضان با توجه به این که اذان را نه دقیقه بعد از ساعت اعلام شده در تقویمها می‎گویند، نظر حضرتعالی چیست ؟

جواب: هر کسی که اطمینان به طلوع فجر نداشته باشد، نمی تواند نماز صبح را بخواند؛ ولی اگر بخواهد نسبت به روزه احتیاط کند، باید چند دقیقه قبل از حصول اطمینان امساک نماید.

(سؤال 1197) کسی که مشغول نماز عصر است و شک می‎کند که نماز ظهر را خوانده است یا نه و بعد به خواندن گمان پیدا می‎کند تکلیفش چیست ؟

جواب: در فرض سؤال بنابراحتیاط عدول به نماز ظهر کند و بعد از اتمام آن، نماز عصر را بخواند.

(سؤال 1198) آیا جایز است نماز مغرب و عشاء را در صورت بودن عذر و نبود وقت در نزدیکی صبح با تیمم خواند، و آیا حکم پیش از نصف شب را دارد؟

ناوبری کتاب