صفحه ۹۹

[ س - هر حکومت و دولتی که با سلاح و قدرت اقتصادی در جهت مبارزه با اسلام درصدد تقویت و شوکت کفار برآمد آیا دولت محارب با اسلام حساب می‎شود؟ (عده ای از برادران مؤمن کویتی)

ج - بلی هر کمک کننده به محارب، محارب می‎باشد.]

سؤال 324 احیانا مشاهده می‎گردد بعضی از کفاری که اهل کشور دیگرند در حال عبور از مملکت اسلامی مشروبات الکلی و مسکر همراه دارند وظیفه شرعی نسبت به آنان چه خواهد بود؟

جواب: باید از حمل و نقل علنی ممانعت شود و اما مجازات آنها تابع مقررات است.

ناوبری کتاب