صفحه ۹۷

سؤال 315 آیا مبادلات ارزی و غیر آن، بر خلاف مقررات دولت اسلامی که موجب تضعیف آن می‎شود شرعا صحیح است ؟ یا خیر؟

جواب: به هیچ نحو جائز نیست.

سؤال 316 اجناس دولتی که توسط ارگانها در بازار به صورت آزاد به مردم فروخته می‎شود از نظر شرع چه صورت دارد؟

جواب: در اجناس مربوط به دولت اسلامی رعایت مقررات لازم است.

سؤال 317 عهود و قراردادهای بین دولت اسلامی با دول کفر بر فرض اینکه نقض آنها به حیثیت و اعتبار بین المللی دولت اسلامی صدمه ای نزند آیا شرعا عمل به آنها واجب است یا نه ؟ و آیا تخلف سفیر و مامورین سیاسی و غیرسیاسی دولت اسلامی مقیم کشورهای کفر، جزء تخلف از عهدنامه می‎باشد؟ حکم مسأله در دو صورت صدمه زدن و یا نزدن به وجهه و اعتبار بین المللی دولت اسلامی را بیان فرمایید.

جواب: وفای بعهد در صورتی که از طرف مقابل، نقض نشود و مزاحم با امری که شرعا اهمیت آن بیشتر است نباشد لازم است.

سؤال 318 آیا با پرداخت مالیات به دولت اسلامی، تکلیف اداء خمس و زکات ساقط می‎شود؟

جواب: خیر ساقط نمی شود.

سؤال 319 تخلف از مقررات عمومی از قبیل مقررات راهنمایی و شهرداری آثار حقوق الله را دارد و یا آثار حقوق الناس ؟

جواب: مربوط به نوع تخلف و تشخیص حاکم شرع صالح است.

سؤال 320 در هنگام آموزشهای سخت نظامی احیانا جرحها و یا قتلهای غیرعمدی رخ می‎دهد که هیچ کدام از روی عمد و یا تقصیر نمی باشد و اکثرا لازمه این گونه آموزشها می‎باشد با این فرض دیه این جرحها و قتلها به عهده مباشر است یا آمر یا بیت المال ؟

جواب: اگر مباشر از دستوری که شرعا لازم الاجراء است به هیچ وجه تخطی نکرده باشد از بیت المال پرداخت شود و در غیر این فرض به عهده خود مباشر است،

ناوبری کتاب