صفحه ۹۶

مسائل حکومتی

سؤال 311 هل یوجد منکر ولایة الفقیه من الامامیة ؟ (اخوانکم فی الخلیج ؟)

جواب: لاینکر احد من الامامیة ولایة الفقیه فی الجمله و انما الخلاف فی بعض مراتبها. [ س - آیا در بین امامیه، کسی از فقها هست که منکر ولایت فقیه باشد؟

ج - هیچ یک از فقهای امامیه اجمالا منکر اصل ولایت فقیه نیست آنچه مورد اختلاف است مراتب ولایت و اختیارات فقیه می‎باشد.]

سؤال 312 آیا رهبریت سیاسی جامعه می‎تواند به صورت مطلق، حاکم بر اموال و انفس مسلمین باشد؟ (آستانه اشرفیه)

جواب: به طور مطلق نیست و تفصیل آن در کتاب "ولایت فقیه" مذکور است که نامه گنجایش تفصیل را ندارد. (جلد دوم دراسات فی ولایة الفقیه... ص 59 - 60)

سؤال 313 مخالفت از دستور مسئول رسمی و قانونی در حین انجام وظیفه چه حکمی دارد؟

جواب: مخالفت از دستوری که بر خلاف دستور شرع نباشد جائز نیست و اگر دستور به انجام کاری حرام باشد، اطاعت آن جائز نیست. "لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق".

سؤال 314 آیا اطاعت والدین هر چند مخالفت آنان موجب اذیت آنان نشود واجب است یا نه ؟ و بر فرض وجوب، محدوده آن نسبت به موارد تزاحم دستورات آنان با احکام الزامی شرعی یا با دستورات حکومتی و مقررات قانونی را بیان فرمایید.

جواب: اگر مخالفت آنها موجب ناراحتی آنها نباشد و بی احترامی به آنها هم محسوب نباشد وجوب اطاعت معلوم نیست و در صورت دستور به خلاف شرع (از ناحیه هر کس که باشد) اطاعت آنها حرام است.

ناوبری کتاب