صفحه ۹۳

سؤال 302 به نظر حضرتعالی آیا رمی جمرات و سعی بین صفا و مروه از طبقات دوم و سوم جائز است ؟

جواب: در رمی جمرات ملاک صدق رمی جمره است و ظاهرا بر رمی از طبق دوم صدق رمی جمره می‎کند و در سعی، ملاک سعی در بین دو کوه است و چون بر حسب نقل بعضیها کوه مروه کوتاه بوده و طبقه دوم بالاتر از کوه بناء شده است سعی از طبقه دوم محل اشکال است تا چه رسد به طبقه سوم.

قربانی

سؤال 303 با توجه به وجوب انجام قربانی در منی و تردید در اینکه آیا قربانگاه های جدید التأسیس جزء منی هستند یا نه. وظیفه حاجی در این مورد چیست ؟

جواب: اگر با صبر کردن هم ذبح در منای قطعی مقدور نباشد ذبح در همان قربانگاه اشکال ندارد.

سؤال 304 آیا حکم گوسفندی که تخم های آن را تابیده باشند مثل گوسفندی است که تخمهایش را کوبیده باشند که نتوان قربانی نمود.

جواب: بنابر احتیاط واجب باید تابیده هم نشده باشد.

سؤال 305 در شرائط کنونی که از گوشت قربانی استفاده نمی شود و دولت سعودی آن را در کوره های آتش می‎سوزاند وظیفه حاجی چیست و آیا می‎تواند به جای آن در وطن خود قربانی کند که فقراء از گوشت آن بهره مند گردند؟

جواب: جای قربانی حج، منی است و تأخیر و قربانی در وطن جائز نیست، بلی قربانیهایی که از جهت کفاره واجب می‎شود تأخیر آنها و ذبح در وطن به استثناء کفاره صید مانع ندارد.

ناوبری کتاب