صفحه ۹۲

سعی

سؤال 298 سعی از طبقه دوم جائز است یا خیر؟

جواب: اشکال دارد.طبق آخرین فتوای معظم له در مناسک، سعی اگر بین دو کوه صفا و مروه نه بالاتر از آنها انجام شود اشکال ندارد.

تقصیر

سؤال 299 متعارف است که افراد به عنوان تقصیر در عمره موی همدیگر را کوتاه می‎کنند، با اینکه خود قدرت بر انجام آن را دارند، اشکال ندارد؟ آیا در این صورت باید هر دو نیت کنند؟

جواب: در حلق و تقصیرتقصیر: کوتاه کردن ناخن یا مو. مباشرت شرط نیست ولی باید خودش نیت کند و بهتر آنست که مباشر عمل نیز نیت کند. ولی مادامی که خودش در حال احرام است جائز نیست سر دیگری را بتراشد یا موی او را کوتاه نماید.

رمی

سؤال 300 کسی که نمی دانسته روز باید رمی جمرات کند و شب رمی کرده حکمش چیست ؟

جواب: اعاده لازم است.

سؤال 301 کسی که می‎دانسته روز باید رمی کند ولی به خیال اینکه از طلوع سفیده صبح جزء روز حساب می‎شود قبل از طلوع آفتاب رمی کرده حکمش چیست ؟ و آیا اگر در ایام تشریق یا بعد از آن در مکه یا خارج مکه فهمید، حکمش فرق می‎کند یا خیر؟

جواب: اعاده لازم است.

ناوبری کتاب