صفحه ۹۰

سؤال 290 شخصی بین الاحرامین (یعنی بین احرام عمره و حج) جنب شده و فراموش کرده که غسل کند و همه اعمال حج را با حالت جنابت انجام داده اکنون با توجه به اینکه جز طواف و نماز آن بقیه اعمال حج مشروط به طهارت نیست و ترک طواف در صورتی مبطل است که از روی عمد و جهل باشد نه از روی نسیان و ضمنا می‎فرمایند غیر متمکن از طهورین در حکم غیر متمکن از طواف است، مستدعی است حکم شرعی را بیان فرمایید.

جواب: در فرض سؤال، حج او صحیح است ولی طواف حج و طواف نساء و نماز طوافها مانند نمازهای دیگر او باطل است و باید برگردد و آنها را انجام دهد و احتیاطا بعد از طواف حج و نماز آن سعی را نیز اعاده نماید و اگر مشقت داشته باشد نائب بگیرد و مادامی که خودش یا نائبش آنها را انجام نداده است از احرام خارج نمی شود مگر نسبت به چیزهایی که حلق حلق: تراشیدن سر. موجب محل شدن محل شدن: از احرام خارج شدن. از آنها می‎شود.

سؤال 291 شخصی سهوا غسل مس میت را انجام نداده و بعد از انجام اعمال حج در وطن به یادش آمده که غسل مس میت را انجام نداده آیا تکلیف این شخص، حج مجدد است یا نه لطفا حکم شرعی را بیان فرمایید.

جواب: اگر بعد از مس میت و قبل از طوافهای واجب غسل جنابت نکرده باشد حکم مسأله فوق را دارد.

سؤال 292 ختنه کردن واجب است یا نه ؟ اگر واجب باشد حد شرعی آن چقدر است با فرض وجوب اگر کسی انجام نداده باشد و یا ناقص انجام داده شده باشد در عبادات تأثیر دارد یا نه و اگر حج بجا آورد زنش حرام می‎شود یا نه و اگر حرام باشد حکم فرزند انسان چه طور می‎شود حلال زاده است یا نه ؟

جواب: ختنه به نحوی که تمام حشفه حشفه: مقدار ختنه گاه. ظاهر شود واجب است و هر کس ناقص ختنه شده باشد باید دوباره ختنه شود ولی اعمال گذشته او به استثنای طواف، صحیح

ناوبری کتاب