صفحه ۸۹

جواب: در فرض مسأله بنابر احتیاط به نیت مافی الذمه محرم شود و اگر تا آخر وقت احرام حج، پاک نشود به طور جزم، نیت خود را به حج افراد عدول نماید.

محرمات احرام

سؤال 288 موارد ذیل در محرمات احرام در مناسک حضرتعالی تصریح نشده بجا است نظر و فتوای خود را مرقوم فرمایید:

الف: بعضی محرمات که مختص زنان می‎باشد نظیر پوشاندن تمام صورت و امثال آن آیا بر مردان نیز حرام و مضر با حرام است یا نه ؟

ب: بوسیدن زن، شوهر خود را در حال احرام چه با شهوت باشد یا نه، چه حکمی دارد؟

ج: زن، شوهر خود را یا زن دیگری را با شهوت یا بدون آن لمس نماید یا با او ملاعبه کند در حال احرام چه صورت دارد؟

د: نظر زن، به شوهر خود یا زن دیگر با شهوت آیا حرام و مضر باحرام است یا نه ؟

جواب: الف - پوشاندن صورت بر مرد حرام نیست.

ب - بنابر احتیاط، حکم بوسیدن مرد را دارد.

ج - بدون شهوت، اشکال ندارد و با شهوت بنابر احتیاط حکم لمس مرد را دارد.

د - مضر به احرام نیست ولی بنابر احتیاط، حکم نگاه کردن مرد را دارد.

طواف

سؤال 289 اگر پسر بچه نابالغ ختنه نشده را بخواهند جهت عمره به بیت الله الحرام ببرند و طواف دهند چه صورت دارد؟ مستدعی است حکم شرعی آن را مرقوم فرمایید.

جواب: بنابر احتیاط واجب بدون ختنه طواف او صحیح نیست و اگر او را محرم کنند از احرام خارج نمی شود تا اینکه طواف عمره و طواف نساء را بعد از ختنه شدن انجام دهد و اگر خودش نتواند باید نائب بگیرد.

ناوبری کتاب