صفحه ۸۸

سؤال 283 زنی که احتمال قوی می‎دهد در اعمال واجب حج عادت ماهانه بشود و نتواند طبق معمول اعمال را بجا آورد آیا می‎تواند حج نیابتی قبول کند؟

جواب: نباید قبول کند.

احرام

سؤال 284 خدمه کاروانها که می‎بایست قبل از اعمال حج از مکه به جده یا مدینه بروند و می‎بایست نیت احرام عمره مفرده بکنند اگر جهلا یا نسیانا نیت احرام عمره تمتع کردند و قبل از انجام اعمال متوجه شدند، وظیفه شان چیست ؟ و اگر بعد از اعمال عمره متوجه شدند، چه باید بکنند؟

جواب: در بین عمره تمتع و حج آن، عمره دیگر جائز نیست ولی عمره تمتع و حج را باطل نمی کند.

سؤال 285 آیا در حجفه لازم است که از مسجد محرم شود یا نه و در صورتی که میقات منحصر به مسجد نباشد خواهشمند است حدود آن را بیان فرمایید؟

جواب: میقات میقات: جایی است که باید از آنجا محرم شوند. حجفه، اختصاص به مسجد ندارد و محرم شدن در حوالی نزدیک مسجد مانع ندارد ولی حدود دقیق آن مشخص نیست.

سؤال 286 آیا در وضع فعلی مسجد شجره که نمی توان از یک طرف داخل شد و از طرف دیگر خارج شد، چون درها همه در یک طرف و در کنار هم قرار دارند حائض می‎تواند از یک درب داخل شود و در مسجد دور بزند و محرم شود و بدون توقف از در دیگر که از کنار همان در اولی است خارج شود؟

جواب: اگر از یک در وارد شود و از در دیگر خارج شود اشکال ندارد و دور زدن لازم نیست، بلکه خلاف احتیاط است.

سؤال 287 خانمی قبل از احرام از میقات حیض شده و می‎داند تا روز نهم و موقع احرام حج پاک نمی شود وظیفه اش چیست ؟

ناوبری کتاب