صفحه ۸۷

نماز آن را انجام ندهد، یا اینکه باطل انجام دهد، خود نائب از احرام خارج نمی شود. بلی در مواردی که منوب عنه خودش محرم بوده و محل شدن آن موقوف به عمل نائب است مادامی که نائب، عمل را صحیح به نظر منوب عنه انجام نداده منوب عنه از احرام خارج نمی شود.

سؤال 278 آیا کسی که حج برایش واجب است ولی مثلا چندین سال دیگر نوبت او می‎شود که حجة الاسلام را انجام دهد قبل از ادای حج خودش می‎تواند در سالهای قبل، حج نیابتی انجام دهد مثلا از طرف پدرش که قبلا مستطیع بوده ولی فوت کرده و حصول استطاعت برای پدر، سابق بر حصول استطاعت برای فرزند باشد و استطاعت فرزند از ما ترک پدر باشد؟

جواب: اگر مستطیع باشد و می‎تواند ولو از راه کشورهای اسلامی دیگر به حج برود نمی تواند برای غیر، اجیر شود هر چند تاریخ استطاعت غیر، مقدم باشد.

سؤال 279 نائب، طواف نساء را به جهت منوب عنه انجام دهد یا به قصد مافی الذمه ؟

جواب: احتیاط آن است که نیت ما فی الذمه کند گرچه می‎تواند به نیت منوب عنه انجام دهد.

سؤال 280 کسی که در اصل حج نایب باشد و از ابتداء می‎دانسته که نمی تواند رمی کند یا نمی تواند در روز رمی کند و یا در رمی در روز مسامحه و اهمال کند حکمش چیست ؟

جواب: نائب باید اعمال اختیاری حج را انجام دهد و اگر معذور باشد نمی تواند نائب باشد.

سؤال 281 آیا کسی که مانند زن معفو از وقوف بین الطلوعین در مشعر می‎باشد می‎تواند از مردی که معفو نیست نیابت کند و بین الطلوعین وقوف نکند؟

جواب: خلاف احتیاط است.

سؤال 282 کسی که احتمال قوی عقلایی می‎دهد که نتواند اعمال را به نحو عادی انجام دهد و ممکن است حج تمتع را بدل به افراد کند می‎تواند از حج واجب نیابت کند؟

جواب: نباید نیابت کند.

ناوبری کتاب