صفحه ۸۵

نیابت

سؤال 271 در نیابت عبادت یا بعضی ارکان و اجزاء آن نظیر نیابت در حج یا بعضی اعمال آن اگر فتوای نائب یا مقلد او با فتوای منوب عنه یا مقلد او تفاوت داشته باشد و فرضا عملی که به نظر نایب از روی اجتهاد یا تقلید، صحیح است به نظر منوب عنه از روی اجتهاد یا تقلید، باطل باشد، آیا صحیح بودن نزد کدام باید ملاک باشد؟

جواب: اگر هنگام اجیر شدن، خصوصیات عمل تعیین نشده باشد و منصرف به نحو خاصی نباشد باید نائب، عمل را طبق فتوای خود یا مرجع تقلید خود انجام دهد. هر چند احوط مراعات صحت نزد هر دو است.

سؤال 272 و بر فرض کفایت صحیح بودن عمل به نظر نایب، آیا ذابح غیرشیعه که از نواصب نباشد می‎تواند در ذبح، نایب برای شیعه بشود - چون عمل او به نظر فقهی مذهب خود صحیح است - یا نمی تواند؟

جواب: بنابر احتیاط واجب، ذابح باید مؤمن باشد.

سؤال 273 شخصی جهت اعمال حج نائب می‎شود و پس از نایب شدن خودش استطاعت پیدا می‎کند در این صورت اجاره باطل می‎شود یا نه ؟

جواب: احتیاط در این است که اجاره با توافق مستأجر و نایب فسخ شود و نایب بعد از فسخ اجاره حجة الاسلام خود را انجام دهد.

سؤال 274 شخصی را برای حج پدرم نایب گرفته و مبلغ 24 هزار افغانی به وی داده بودم که در آن زمان با پول کمتر از این هم می‎توانست به حج برود و مبلغ مذکور را صرف خانه سازی و سایر امور زندگی شخصی خود نموده و حج را به تعویق انداخته است بعد از چند سال تأخیر پول بیشتر می‎خواست و می‎گفت مبلغ مذکور حالا کافی نیست و وجه فوق را از او پس گرفتم که خودم به حج بروم، سؤال اینست آیا می‎توانم بیشتر از مبلغ مذکور (24 هزار افغانی) را به جهت تأخیر حج و بالا رفتن هزینه حج از وی مطالبه نمایم یا خیر؟

جواب: در مفروض سؤال، نایب حق مطالبه پول بیشتر نداشته است، و واجب

ناوبری کتاب