صفحه ۸۴

سؤال 267 شخصی به منظور ایجاد استطاعت، پولی را به کسی بذل می‎کند ولی پس از بازگشت از سفر حج آن را پس می‎گیرد آیا کفایت از حجة الاسلام می‎کند؟

جواب: در فرض مسأله کفایت می‎کند و بذل کننده حق پس گرفتن آن را ندارد. و اگر قرار بر پس گرفتن باشد حج بذلی صدق نمی کند و استطاعت به این طریق حاصل نمی شود.

سؤال 268 اگر فرزند به پدر بگوید پول حج را به تو می‎دهم به شرط اینکه پس از مراجعت از مکه اگر قدرت مالی پیدا کردی پولم را بدهی و اگر نتوانستی آن را از تو نمی خواهم آیا مستطیع می‎شود یا نه ؟

جواب: شرط مذکور مخل به استطاعت استطاعت بذلی: استطاعتی است که در اثر بخشش مخارج سفر حج از طرف کسی، به دست می‎آید. بذلی می‎باشد.

سؤال 269 اینکه فرموده اند با مال حرام جائز نیست به حج بروند آیا مراد بطلان حج است ؟

جواب: اگر کرایه را از مال حرام بدهد ضامن است ولی حجش باطل نمی شود و اما لباس احرام، هر چه در لباس نمازگزار شرط است در آن نیز شرط است.

سؤال 270 شخصی به پسرش وصیت کرده که فلان باغ را بفروشد و برای او حج استیجاری بخرد، پسرش علاوه بر اینکه وصیت پدرش را عمل نکرده است خودش هم استطاعت داشته و به مکه نرفته و فوت شده است. آیا ورثه وی می‎توانند باغ مورد وصیت را تصاحب نمایند و برای او حج، استیجار نکنند؟ مستدعی است وظیفه شرعی ورثه او را در مورد باغ و ورثه پسر وصی وی که مستطیع بوده و به حج نرفته است بیان بفرمایید.

جواب: در فرض سؤال ورثه حق تصرف در باغ را ندارند و باید به حاکم شرع مراجعه نمایند تا اینکه فرد مورد اعتمادی را تعیین کرده و باغ را بفروشد و برای موصی موصی: وصیت کننده. استیجار حج نماید، و اگر خود وصی هم مستطیع بوده و قبل از انجام حج فوت کرده باشد ورثه او قبل از اخراج اجرت حج حق تصرف در ترکه او را ندارند.

ناوبری کتاب