صفحه ۸۳

سؤال 263 آیا استطاعت مالی برای حج به مجرد اینکه ارثی به انسان برسد حاصل می‎شود ولو هنوز ما ترک میت تقسیم نشده باشد، با وجود فرزندان صغار؟

جواب: اگر می‎تواند سهم مشاع خود را ولو به نحو اشاعه بفروشد و مقدار آن به قدر استطاعت باشد مستطیع است.

سؤال 264 بر فرض که بدون تقسیم مال، استطاعت حاصل شود آیا فرد مجردی که مثلا طلبه است و در آینده نیاز به زن و خانه دارد، نیاز به خانه برای انسان در آینده و لوازم ضروری زندگی مانع از حصول استطاعت نمی شود؟

جواب: اگر فعلا نیاز مبرم به خانه و زن دارد و با خانه استیجاری نیاز او رفع نمی شود باید زائد بر پول خانه و مخارج ازدواج به مقدار استطاعت، مال داشته باشد.

سؤال 265 مادرم یک مقدار زمین داشته که اگر مکه می‎رفت مخارج رفت و برگشت او را کفایت می‎کرد آن وقت زمین خود را تملیک بنده نمود در حالی که طریق مکه مسدود بود و بعد در هنگام فوت وصیت کرد که پسرم عوض من مکه برود. حالا بنده برای مکه اسم نویسی نمودم و اسمم درآمده ولی یکصد و پنجاه هزار تومان قرض دارم لطفا وظیفه شرعی را بیان فرمایید؟

جواب: اگر حج در ذمه او مستقر شده بوده باید مخارج حج از اصل ترکه اصل ترکه: مجموعه دارایی میت. او برداشته شود و اگر مستقر نبوده باید از ثلث برکه برداشته شود و بر ورثه واجب نیست از خودشان متحمل ضرر بشوند و اگر حج بر خود شما واجب نباشد نیابت شما مانع ندارد.

سؤال 266 در مواردی که نهاد یا ارگانی فردی را به حج می‎فرستد، بدون اینکه ملزم باشد کاری انجام دهد، آیا از موارد حج بذلی است یا خیر؟ و قبول آن واجب است ؟

جواب: با فرض مشروعیت آن بدون تعهد هیچ کاری حکم حج بذلی حج بذلی: حجی است که مخارج آن را کسی به انسان می‎بخشد. را خواهد داشت.

ناوبری کتاب