صفحه ۸۱

مسائل حج

استطاعت

سؤال 256 اگر کسی دارای مخارج حج باشد ولی پسرش ازدواج نکرده و یا فرزندش مریض و محتاج به معالجه و درمان باشد در این صورت حج مقدم است یا معالجه و ازدواج فرزندش ؟

جواب: معالجه ضروری فرزند در صورتی که خودش متمکن نباشد مقدم بر حج است و ازدواج فرزند هم اگر ضرورت داشته باشد و متمکن نباشد و ترک آن برای پدرش نقص باشد مخارج ضروری آن مقدم بر حج است. ولی اگر از سابق مستطیع بوده نمی تواند مخارج حج را به مصرف معالجه یا ازدواج فرزندش برساند.

سؤال 257 شخصی با یقین به استطاعت آماده سفر حج می‎شود، در حالی که حدود پانزده سال نماز نخوانده و روزه هم عمدا نگرفته است. اگر بخواهد کفاره افطار عمدی روزه رمضان را بدهد از استطاعت که می‎افتد سهل است مسکین هم می‎شود و اگر کفاره افطار عمدی را روزه بگیرد 900 ماه روزه کفاره باید بگیرد تکلیف او چیست ؟

جواب: با قدرت بر روزه به واسطه کفاره از استطاعت نمی افتد و اگر قدرت روزه ندارد کفاره بدهد و حج لازم نیست.

سؤال 258 مؤمنی ماشین خود را که وسیله کسب و کارش بوده فروخته که ماشین بهتری بخرد و مدتی طول می‎کشد آیا فعلا با پول آن که در دست دارد مستطیع می‎باشد؟

جواب: اگر پس از مراجعت از حج بتواند معاش متعارف و مناسب شأن خود را تأمین کند حج واجب است و الاواجب نیست.

سؤال 259 شخصی استطاعت مالی ندارد و از بیت المال ارتزاق می‎نماید ولی به خاطر علاقه به زیارت خانه خدا با گرفتن قرض و با تحمل مشقت و سختی حج را

ناوبری کتاب