صفحه ۸۰

سؤال 254 آیا مقصود از مسکین در باب کفارات همان فقیری است که مخارج سال را ندارد یا زندگی او از فقیر هم باید بدتر باشد؟

جواب: اگر مخارج سال را بالفعل بالفعل یعنی موجود و بالقوه یعنی توانایی و قدرت تحصیل. یا بالقوه نتواند تأمین کند می‎توان به او کفاره داد و لازم نیست حال او بدتر باشد هر چند احوط است.

سؤال 255 اجازه می‎فرمایید افراد عام، صدقه مستحبه را به سادات مستحق بدهند؟

جواب: اشکال ندارد.

ناوبری کتاب