صفحه ۷۹

مسائل زکات

زکات مال

سؤال 251 شخصی محصول خود را بعد از انعقاد دانه به کسی می‎فروشد در حالی که گندم هنوز درو نشده آیا زکات آن به عهده فروشنده و زارع است یا به عهده مشتری که گندم را در حال انعقاد دانه خریده ؟

جواب: به عهده بایع است.

زکات فطره

سؤال 252 مبلغ ده هزار تومان چند نفری بابت زکاة روزه به صندوق ستاد امداد جنگ مسجد جامع کرمان تحویل نموده اند که گندم خریداری شود و به مصرف جبهه های جنگ برسد و اقدام شده و پس از آرد نمودن، نان خشک شد و به جبهه ها ارسال شد. حال بعضی در صحت آن شبهه نموده اند تکلیف چیست ؟ (ستاد امداد جنگ مسجد جامع کرمان)

جواب: اگر منظور از زکات روزه، زکات فطره است و فطره دهنده ها مقلد کسی هستند که صرف آن را مانند زکات مال در سبیل الله تجویز می‎کند اشکال ندارد و اگر منظور، کفاره روزه است کفایت نمی کند.

سؤال 253 حکم فطریه زندانیان به چه شکل است آیا بر ذمه دولت است یا به ذمه خود متهمین یا ساقط است ؟

جواب: اگر زندانیان متمکن هستند و می‎توانند، بنابر احتیاط خودشان اداء نمایند و در غیر این فرض ساقط است.

ناوبری کتاب