صفحه ۷۸

زیورآلات مورد نیاز بوده و به واسطه نداشتن پول ساخت تأخیر افتاده باشد که در این صورت اگر زیورآلات بسازد خمس ندارد و اگر منصرف شود، بفروشد یا نفروشد، باید به قیمت فعلی خمس آن را بپردازد.

سؤال 247 الف - با پولی که قرض گرفتم خانه خریدم بعد از چند سال برای تبدیل به احسن آماده فروش خانه شدم در همان وقت قطعه ملکی که پدرم از طرف مادرش به ارث برده بود به من هبه کرد، من آن را فروختم نصف پولش را نقد گرفتم و در بانک مسکن برای وام گرفتن گذاشتم یکسال و اندی طول کشید آیا این پول خمس دارد؟

ب - نصف دیگرش را سال بعد از سال مالیم دریافت کردم (از خریدار ملک) و از مجموع پول قرضی و فروش خانه و تمام پول هبه و وامی که از بانک گرفتم خانه جدیدی خریدم و تدریجا خانه و وام بانک را پرداختم و فعلا مالک طلق خانه می‎باشم آیا خمسی بدهکارم ؟

جواب: الف - بلی خمس دارد.

ب - پول ملک هبه شده خمس دارد و بقیه خمس ندارد.

سؤال 248 پولی که پدر به نام فرزند در بانک و غیره پس انداز می‎کند از نظر بالغ نبوده فرزند و یا بخشش و هبه بودن پول، مشمول خمس می‎شود یا نه ؟

جواب: اگر در اثناء سال در مؤونه طفل به مصرف نرساند بنابر اقوی در آخر سال خمس آن را بدهد و اگر ندهد باید خود طفل بعد از بلوغ، خمس آن را بپردازد.

سؤال 249 چیزی را به عنوان بخشش جدا کنار می‎گذارد ولی شخص مورد نظر، حاضر نیست که تحویل بگیرد و سال خمسی او می‎رسد آیا چنین چیزی اگر از درآمد باشد مشمول خمس است ؟

جواب: باید خمس آن را بپردازد.

سؤال 250 آیا به پولی که بانکها و قرض الحسنه ها به عنوان جائزه می‎دهند خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: به نظر اینجانب حکم سائر درآمدها را دارد که اگر در عرض سال مصرف نشود باید سر سال خمس آن داده شود.

ناوبری کتاب