صفحه ۷۷

سؤال 243 طلا یا وسائلی را که مرد برای زن یا دختر خود تهیه می‎کند و جزء مخارج همین سال حساب می‎نماید و از آن طلا استفاده می‎شود، اگر به علت فرسوده و یا شکسته شدن به منظور تعویض، آنها را بفروشد تا مدل یا نوع دیگر تهیه کند و ممکن است این خرید و فروش با فاصله یا در یک جلسه باشد و همزمان، به هر صورت فروش، به منظور تعویض است نه عدم نیاز در این فرض پس از فروش، مشمول خمس است یا نه ؟ و اگر آنها را به منظور خرید کالای مورد نیاز دیگری فروخت چطور؟

جواب: اگر در همان سال صرف مؤونه کند بنابر اقوی خمس واجب نیست و اگر در عرض سال، صرف مؤونه نکرد تخمیس نماید.

سؤال 244 از طرف بنیاد شهید حقوقی به معلولین جنگ پرداخت می‎شود حال، معلولی که هزینه زندگی اش از سوی والدین تأمین می‎شود آیا به حقوقی که از بنیاد می‎گیرد خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: ظاهرا حکم هبه و بخشش را دارد و به نظر اینجانب متعلق خمس است.

سؤال 245 حقوقی که خانواده های شهداء از ادارات دولتی دریافت می‎کنند آیا مانند حقوقی است که از بنیاد شهید می‎گیرند و خمس به آن تعلق نمی گیرد و یا درآمد محسوب می‎شود و زائد بر موونه مورد خمس خواهد بود؟

جواب: اگر مورث آنها از دولت طلب نداشته حکم کمکهای بنیاد را دارد (که اگر بخشش باشد متعلق خمس است).

سؤال 246 سکه های بهار آزادی که دولت به کارمندان خود به عنوان عیدی داده مشمول خمس است یا نه ؟ و سکه های خریداری از بانک که قصد استفاده از آنها بوده ولی چند سال بدون استفاده مانده اند مشمول خمس هستند یا خیر؟ به قیمت خرید یا قیمت امروز؟

جواب: سکه هایی که به عنوان عیدی داده می‎شود حکم درآمد سال اهداء را دارد که اگر در عرض سال، صرف مؤونه نشود باید خمس آن اداء شود. و اما سکه های خریده شده از بانک، منظور از قصد استفاده معلوم نیست، اگر منظور این باشد که بنا داشته از آنها زیورآلات بسازد و نساخته در صورتی که با درآمد خود بدون پرداخت خمس آن خریده باشد، باید به قیمت فعلی خمس آن را بپردازد، مگر اینکه

ناوبری کتاب