صفحه ۷۶

سؤال 238 اگر خانمها از درآمدشان جهیزیه تهیه کنند آیا متعلق خمس هست ؟

جواب: به مقدار متعارف از حیث کم و کیف و زمان تهیه، خمس ندارد.

سؤال 239 آیا به جهیزیه ای که زن با خود به خانه شوهر آورده و از مال پدرش که خمس نمی داده تهیه شده است خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر یقین داشته باشد با پولی که متعلق خمس بوده تهیه شده است باید خمس آن را بپردازد و اگر شک داشته باشد بر او واجب نیست بلی و سائلی که از مورد نیاز او خارج است به آنها خمس تعلق می‎گیرد.

سؤال 240 آیا به جهیزیه ای که دختر یا پدر او در طول سال می‎خرند در صورتی که بالاتر از شأن و در حد زیاده روی باشد خمس تعلق می‎گیرد؟ شأن هر صنف و قشری چگونه معین می‎شود؟

جواب: در فرض مسأله به آن، خمس تعلق می‎گیرد و تشخیص مطابق شأن و زیاده روی موکول به عرف است.

سؤال 241 آیا جهیزیه و یا قباله را اگر فروخت مازاد بر قیمت اول را سر سال خود چه کند؟ ترقی قیمت جهیزیه و قباله که روزی صد تومان و اکنون صد هزار تومان گردیده خمس دارد یا نه ؟

جواب: اصل خرید اگر از درآمد یا هبه بوده بنابر احتیاط واجب باید فورا خمس آن داده شود ولی ترقی قیمت آنچه فروخته جزء درآمد سال فروش است که اگر تا آخر سال صرف مخارج نشود متعلق خمس است.

بخشش و خمس

سؤال 242 هبه ها و بخششها و عیدی ها که از نفر اول به نفر دوم منتقل می‎شوند خمس دارند یا خیر اگر دارند به عهده دهنده است یا گیرنده یا هر دو؟ به قیمت خرید یا قیمت روز؟

جواب: اگر قبل از هبه به آن خمس تعلق نگرفته بود به عهده هبه کننده نیست بلکه به هر کسی منتقل شده حکم درآمد او را دارد که اگر در عرض سال، صرف مؤونه نکند باید خمس آن را به قیمت فعلی بپردازد.

ناوبری کتاب