صفحه ۷۵

از گذشت چند سال مجددا می‎خواهد حساب کند. آیا آن مابقی را مثل سابق باید بپردازد، یا دوباره باید کل مال را حساب کند؛ با توجه به اینکه در این مدت با آن پول کاسبی می‎کرده ؟

جواب: اموالی که به آن خمس تعلق گرفته، به مجرد حساب کردن بدون پرداخت خمس حکم مخمس بر آن جاری نمی شود، بلی، اگر مرجع تقلید یا وکیل او مقدار خمس را به ذمه او منتقل کرده باشد، اموال حساب شده حکم مخمس را دارد و هر چه بدهکار شده باید بپردازد.

سؤال 233 کسی که مالش مورد تعلق خمس است و الان قصد دادن خمس آن را ندارد آیا می‎تواند فقط خمس مقدار مخارج حج را پرداخت کند و با چنین مال مخمسی حج جائز است ؟

جواب: آن مقداری که می‎خواهد خمس آن را پرداخت کند اگر مجزی باشد تخمیس می‎شود و اگر مخلوط باشد تخمیس کردن مقداری از آن با نیت مشکل است.

سؤال 234 اگر کسی به عنوان خمس، زمین و آبی را بدهد آیا باید عین آن آب و زمین را به سادات واجد شرایط بدهد یا عوائد آن را بین سادات باید قسمت نمود چگونه است ؟

جواب: خمس به طور کلی باید با نظر مرجع تقلید پرداخت شود هر چه ایشان اجازه دادند عمل شود.

جهیزیه و خمس

سؤال 235 جهیزیه ای که به مرور ایام برای دختر تهیه می‎شود و سال، هم بر آن می‎گذرد آیا خمس دارد؟

جواب: اگر در زمانی که تهیه آن متعارف است تهیه شده باشد خمس ندارد.

سؤال 236 در شهری که به طور همگانی و رسمی و عمومی نیست ولی بعضی ها از قبل، کم کم جهیزیه دختر را آماده می‎کنند خمس تعلق می‎گیرد یا نه ؟

جواب: اگر متعارف باشد و نادر نباشد اگر چه عمومی هم نباشد خمس ندارد.

سؤال 237 آیا خانم هایی که شاغلند باید سال خمس داشته باشند؟

جواب: آنها در احکام خمس با مردها فرق ندارند لکن آنهایی که مزوجه هستند غالبا یا مؤونه (مخارج) ندارند و یا مؤونه کم دارند و این جهت تأثیری در مورد سؤال ندارد.

ناوبری کتاب