صفحه ۷۱

سؤال 219 وسائل مغازه که ترقی قیمت دارند ولی برای فروش نیستند چه می‎شود مثلا ما تلفن را به 3 هزار تومان خریده ایم حالا 90 هزار تومان شده است ؟

جواب: اگر با پول غیرمخمس خریده شده باشد باید خمس آن به قیمت فعلی پرداخت شود و اگر با پول تخمیس شده خریده شده باشد مادامی که فروخته نشده است ترقی آن خمس ندارد و اگر فروخته شود استفاده آن حکم درآمد سال فروش را دارد.

سؤال 220 خانه ارثی مازاد بر خانه مسکونی داریم که در زمان فوت، سیصد هزار تومان و امروز 700 هزار تومان ارزش دارد در هر حال اعم از فروش یا عدم فروش، مازاد قیمت خمس دارد یا نه ؟

جواب: اگر آن خانه به شما به ارث رسیده باشد بفروشید یا نفروشید، اصل آن و ترقی قیمت آن هیچ کدام خمس ندارد مگر اینکه در نزد مورث به آن خمس تعلق گرفته و بدون پرداخت خمس فوت کرده باشد که در این فرض باید خمس آن را به قیمت فعلی بپردازید.

سؤال 221 خانه خریداری مسکونی را که زمانی با مقداری کم خریده ام اکنون قیمت آن زیاد شده است آیا مازاد قیمت خمس دارد؟ در چه صورت و شرائطی ؟

جواب: اگر با پولی که به آن خمس تعلق گرفته بوده خریده باشید، به قیمت فعلی خمس دارد و اگر با درآمد خود در عرض سال خریده باشید، مادامی که مورد نیاز است و نفروخته اید خمس ندارد و اگر بفروشید و در همان سال در مؤونه صرف نمایید بنابر اقوی خمس واجب نیست و اگر تا آخر سال باقی ماند خمس آن را بپردارید و اگر با پول ارث خریده باشید اصل آن و ترقی آن هیچ کدام خمس ندارد و اگر با پول تخمیس شده خریده باشید در صورت فروش اصل آن خمس ندارد و استفاده آن، حکم درآمد سال فروش را دارد.

سؤال 222 مخارج تعمیر و رنگ آمیزی که باعث افزایش قیمت خانه مسکونی می‎شود مشمول خمس است یا مازاد قیمت خانه ؟ یا کلا تعمیر، جزء مؤونه سال بوده و خمس ندارد؟

ناوبری کتاب