صفحه ۷۰

سالهای بعد داده است قیمت خرید را حساب کند، منتهی اگر زمین را فروخت ترقی قیمت، جزء درآمد سال فعلی می‎شود و پس از مخارج سال، خمس مابقی را بدهد.

سؤال 216 اگر کسی زمینی را برای امرار معاش خود، نه به قصد ترقی خریده باشد و هدفش این است که از محصولش مخارج سال خود و عائله اش را تأمین نماید آیا خمس دارد یا نه ؟ و در صورت داشتن خمس قیمت خرید را باید حساب کند و یا اینکه موقع حساب را باید در نظر بگیرد؟

جواب: خمس دارد، و اگر با درآمد خود بدون پرداخت خمس آن خریده باشد، خمس آن را به قیمت فعلی بپردازد و اگر با قرض یا اینکه نسیه خریده و بعدا در سالهای بعد بدهی خود را از درآمد خود پرداخت کرده باشد تا نفروخته خمس اصل آن را باید بدهد و وقتی فروخت مازاد بر قیمت خرید جزء درآمد سال فروش است.

سؤال 217 زن به شوهر خود و اولاد به پدر خود اجازه کلی می‎دهند که اگر اموال و درآمد ما مشمول خمس است بپردازند ولی هنگام پرداخت، زن و فرزند حاضر نیستند یا اصلا اطلاعی ندارند. آیا پرداخت خمس توسط شوهر یا پدر جایز است ؟

جواب: اشکال ندارد، و حضور موکل شرط نیست.

سؤال 218 اگر انسان در موطن اصلی خود که فعلا نیز ساکن است دارای مسکن شخصی (از سهم الارث یا مهریه همسر یا سرمایه گذاری شخصی خود) هست و از طرفی بنا به ضرورت محل کار تصمیم به مهاجرت به شهری دیگر (محل کار) دارد و در صدد تهیه مسکن در شهر مقصد می‎باشد آیا سرمایه گذاری مزبور فی نفسه و بدون فروش منزل فعلی چه حالتی پیدا می‎کند؟ هر چند که رعایت گردش سال مالی در این سرمایه گذاری بشود؟

جواب: هر چیزی که به آن خمس تعلق نمی گرفته یا اینکه خمس آن را پرداخت کرده اید اصل آن خمس ندارد و اگر به قصد فروش نخریده باشید مادامی که نفروخته اید ترقی آن هم خمس ندارد. ولی منزل و لوازم منزل که از درآمد غیرمخمس خریده اگر به طور کلی از احتیاج او خارج شدند باید خمس آنها را بدهد.

ناوبری کتاب