صفحه ۶۷

ب: اگر انسان اطلاع دارد که شرکاء، معتقد به امر وجوهات هستند ولی در این مورد بی توجه اند، آیا لازم است به آنها تذکر دهد؟

ج: اگر انسان می‎داند که شرکاء وجوهات متعلقه به سرمایه گذاری شان حتی سود مربوط به سرمایه ها را نمی دهند (بنابر بدبینی هایی که نسبت به جو اجتماعی حاکم و محل مصرف خمس و زکات دارند) تکلیف چیست ؟ 1 - نفس ادامه شراکت با این افراد

2 - اصل سرمایه و سود متعلقه به ما.

جواب: الف - لازم نیست.

ب - امر به معروف با شرائطی که در توضیح المسائل بیان شده است واجب است.

ج - مالی که به آن خمس تعلق گرفته است تصرف در آن قبل از اداء خمس آن بدون اجازه مرجع تقلید جائز نیست.

سؤال 207 اگر اموال و املاک کسی را توقیف نمودند و پس از بررسی، حاکم شرع حکم به خمس آن داد آیا پس از اینکه یک خمس آن در اختیار بنیاد قرار گرفت باید عوائد زمان توقیف را به صاحبش برگرداند یا خیر؟ (بنیاد مستضعفان)

جواب: باید برگردد.

سؤال 208 اگر به حکم دادگاه انقلاب از املاک توقیفی، خمسی گرفته شود آیا مصرف این خمس که مصادره می‎باشد با سایر املاک مصادره ای فرق دارد یا خیر؟ و اگر فرق دارد چگونه باید مصرف شود؟ (بنیاد مستضعفان)

جواب: اگر به عنوان خمس گرفته شده باید به مصرف خمس برسد با اذن مرجع تقلید و یا نواب او.

سؤال 209 بعضی از زنان کارمند و حقوق بگیر هستند که همه یا مقداری از حقوق خود را با رضایت، صرف مخارج منزل می‎کنند با توجه به اینکه مخارج منزل و زن و بچه بر شوهر واجب است در دو صورت قدرت شوهر بر تأمین مخارج و یا عدم قدرت او، آنچه خرج شده آیا مشمول خمس می‎باشد یا جزء مؤونه حساب می‎شود هر چند واجب نبوده ؟

جواب: اگر بیشتر از مقدار شأن خودشان خرج نکنند خمس خرج کرده ها واجب نیست.

ناوبری کتاب