صفحه ۶۶

بانک واریز می‎کند و چند سال بعد، انسان مشرف می‎شود در پایان سال به این پول خمس تعلق می‎گیرد یا خیر؟ به هر حال چنین پولی امانت است در بانک یا هزینه سفر شده و جزء موجودی انسان دیگر نیست ؟

جواب: اگر از پول تخمیس تخمیس: خارج نمودن خمس چیزی، و مخمس: چیزی که خمس آن داده شده. شده واریز کرده باشد هر چند سال بماند دوباره به آن خمس تعلق نمی گیرد و اگر از درآمد سال واریز کرده باشد در صورتی که از رفتن منصرف شود، یا نتواند برود و پول را پس بگیرد، خمس دارد. و همچنین است بنابر احتیاط اگر در سالهای بعد مشرف می‎شود.

سؤال 204 1 - در صورتی که مرد خانه، خمس پولش را ندهد حکم زن در زندگی با او چیست و حکم فرزندانش که شاغل هستند لیکن زندگی مشترک دارند چیست ؟

2 - در صورتی که مردی از راه تقلب و حرام امرار معاش می‎کند خوردن و پوشیدن و خلاصه استفاده از اموال او برای زن و فرزندان شاغل که پدر، خرج آنها را می‎دهد چگونه است ؟ (کمیته پاسخ به سؤالات سازمان تبلیغات اسلامی)

جواب: 1 و 2 - چیزهایی که آنها تصرف می‎نمایند اگر یقین به حرمت عین آنها ندارند برای آنها اشکال ندارد و اگر فرضا یقین به حرمت عین آنها داشته باشند اگر تملیک به آنها شده باشد باید به مقداری که علم به حرمت آن دارند اخراج نموده و در بقیه تصرف نمایند و اگر بدون تملیک در اختیار آنها قرار داده شده باشد و قرار دهنده امتناع از اخراج مقدار حرام نماید، در این فرض باید با اجازه حاکم شرع مقدار حرام را اخراج و در بقیه تصرف نمایند.

سؤال 205 شخصی طلبی داشته که نمی دانسته و بعد از چند سال دریافت می‎کند اگر وسط سال خمس است، جایز است صرف مؤونه شود یا فورا تخمیس کند؟

جواب: فورا خمس آن را بدهد.

سؤال 206 اگر با شرکایی در یک امر تجارتی به عنوان شرکت، سرمایه گذاری شود:

الف: آیا لازم است انسان پیجویی کند که شرکاء او سرمایه هایشان مخمس باشد؟

ناوبری کتاب