صفحه ۶۵

سؤال 198 زمینی که مثلا انسان می‎داند که قطعا خمس دارد، ولی آن شخص، جاهل به مسأله باشد و از ابتداء خمس زمین را رد نکند تا اینکه تمام آن را زیر کشت ببرد و بعد متوجه شود، آیا همان زمین خالی را حساب کند و خمسش را بدهد، یا با تمام کشتی که روی آن صورت گرفته است ؟

جواب: باید خمس زمین را با کشت اداء کند.

سؤال 199 حقوقی که به عنوان بورسیه به دانشجویان می‎دهند خمس دارد یا نه ؟

جواب: اگر در برابر تعهدکار، بپردازند حکم سائر درآمد انسان را دارد که اگر کاری را که متعهد شده انجام بدهد و پولی که در برابر آن قبلا گرفته بوده خرج نکرده باشد باید خمس آن را سر سال بپردازد و اگر اهدایی باشد به نظر اینجانب زائد بر مؤونه آن خمس دارد.

سؤال 200 آیا به دیه مقتول خمس تعلق می‎گیرد یا نه ؟

جواب: دیه دیه: مالی است که برای خون مسلمان یا نقص بدنی بر او داده می‎شود. خمس ندارد.

سؤال 201 اگر از سهم الارث بچه صغیر یتیم یا مال هبه شده به بچه صغیر غیریتیمی در امر تجارت سرمایه گذاری شود آیا تا رسیدن به حد بلوغ ایشان:

الف: سودهای متعلقه به این سرمایه گذاری خمس دارد؟ ب: اضافه قیمت حاصله به اصل سرمایه خمس دارد؟ ج: در صورت تعلق خمس به موارد فوق آیا از طرف ولی یا قیم باید پرداخت شود؟ یا خود شخص پس از سن بلوغ ؟

جواب: الف و ب و ج: بنابر اقوی ولی او خمس آنها را بپردازد.

سؤال 202 در چند سال قبل مقداری وسائل از سوریه و مکه با ارز دولتی که به همه می‎دهند خریده ام مورد نیاز بوده اند و الان هم هستند ولی بنا به عللی در این چند سال از آنها استفاده نشده آیا خمس دارند؟

جواب: در مفروض سؤال خمس ندارد.

سؤال 203 راجع به پولی که انسان جهت ثبت نام حج مستحبی یا سفر سوریه به

ناوبری کتاب