صفحه ۶۴

سؤال 191 کتابفروشی که کلیه خرید و فروش آن به صورت نسیه می‎باشد حکم خمس آن چگونه است ؟

جواب: باید سر سال، حساب کند و خمس ربح موجود را بپردازد و خمس مطالبات را می‎تواند تا وقت وصول تأخیر بیندازد.

سؤال 192 آیا خمس اجناس کوپنی را به همان نرخ دولتی باید داد؟

جواب: به هر قیمتی که اگر بخواهید بفروشید از شما می‎خرند باید از روی آن قیمت، خمس آن را بپردازید.

سؤال 193 گوسفند یا بز در چه صورتی خمس دارند؟

جواب: هر چه با درآمد خود، بدون پرداخت خمس آن تهیه کرده، و همچنین آنچه از گوسفندان نتیجه و بهره به دست آمده خمس دارند.

سؤال 194 اگر کسی شش رأس یا زیادتر گوسفند داشته باشد و تا آخر سال دو رأس از آنها بمیرند یا بفروشد و در مخارج آنها مصرف کند آیا می‎تواند از بچه هایش به جای آنها بگذارد یا نه ؟

جواب: در مسأله خمس نمی تواند زاد و ولد را به جای مادرها بگذارد، مگر اینکه کارش تجارت گوسفند باشد.

سؤال 195 کلا چه زمینهایی خمس دارند؟

جواب: هر چه خودش احیاءاحیاء: آباد کردن زمین مرده. کرده یا اینکه با درآمد خودش بدون پرداخت خمس آن خریده باشد خمس دارد.

سؤال 196 زمین ارثی خمس دارد یا خیر؟

جواب: خمس ندارد، مگر اینکه به آن خمس تعلق گرفته بوده و مورثش مورث: میتی که از خود ارثی به جای می‎گذارد. خمس آن را اداء نکرده باشد.

سؤال 197 اگر شخصی زمینی را آباد کند و با صاحب زمین قرارداد کند که به عنوان حق الزحمه نصف یا ثلث آن زمین را مالک شود، آیا آن زمین هم خمس دارد یا خیر؟

جواب: خمس دارد.

ناوبری کتاب