صفحه ۶۳

مسائل خمس

خمس سرمایه ها و درآمدها

سؤال 188 اینجانب تاکنون خمس نداده ام و مقداری پول نقد دارم که در بانک جهت گرفتن وام برای خرید خانه ذخیره نموده ام آیا خمس، فقط به پول موجودی یا به کلیه اموال تعلق می‎گیرد؟

جواب: پولهای ذخیره شده بعد از گذشتن یک سال از تحصیلش دادن خمس آن واجب می‎شود و داراییهای دیگر اگر جزء مایحتاج باشد و با پولی که خمس نداشته خریده باشد خمس ندارد و گرنه خمس آنها را باید بدهد.

سؤال 189 شخص، خانه یا وسیله نقلیه خود را می‎فروشد آیا به اصل پولی که برای خرید خانه یا وسیله نقلیه داده بوده است خمس تعلق می‎گیرد یا نه ؟ و اگر اصل پول مخمس مخمس: مالی که خمس آن پرداخت شده. بوده چطور؟ و در هر صورت آیا نظر حضرتعالی در این مورد احتیاط است یا فتوی ؟

جواب: اگر با درآمد خود بدون پرداخت خمس آن، خریده بوده و در غیر سال درآمد بفروشد، اگر در همان سال صرف مؤونه کند بنابر اقوی خمس لازم نیست، و اگر تا آخر سال، صرف مؤونه نکند باید سر سال خمس آن را بپردازد و اگر با پول مخمس خریده بوده اصل آن خمس ندارد و استفاده آن حکم درآمد سال فروش را دارد.

سؤال 190 موجودی من صد هزار تومان و دو برابر آن به بانک بدهکاری دارم که در طول سالیان متمادی باید بپردازم آیا به این پول خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر در سالی که قرض کرده اید اکتساب کرده باشید خمس ندارد و اگر پس انداز سالهای سابق بر قرض باشد خمس دارد، و همچنین است اگر از درآمد سالهای پس از قرض باشد ولی آن را به مصرف اداء قرض نرسانده اید.

ناوبری کتاب