صفحه ۵۹

مسائل نماز و روزه مسافر

سؤال 173 کسی که در جبهه راننده است نمازش را باید تمام بخواند و در مورد وی سفر اول برگشتن به وطن (شهر خود) است یا رفتن یک مسیر 8 فرسخی کفایت می‎کند؟

جواب: اگر از قرارگاه به مقصدی که فاصله آن از قرارگاه بیشتر از چهار فرسخ است برود و به قرارگاه برگردد و پس از آن به سفر برود سفر دوم محسوب می‎شود.

سؤال 174 اگر کسی به شهری مسافرت نموده و در آنجا قصد اقامه کند و سپس همسر و فرزند او به وی ملحق شوند آیا به عنوان تبعیت جایز است که عیال و خانواده وی روزه گرفته و نمازشان را تمام بخوانند اگر چه قصد اقامه نکرده باشند یا باید علی حده قصد کنند؟

جواب: اگر بنا داشته باشند که ده روز یا بیشتر در آنجا بمانند اگر چه ماندن آنها به تبع مرد باشد نماز و روزه آنها درست است و الا حکم مسافر را دارند.

سؤال 175 ما عشایر از زمان قدیم تاکنون در سال، نه ماه در روستا و سه ماه تابستان را در ییلاق که چراگاه حیوانات است زندگی می‎کنیم که هر کدام جای معین در آن مرتع داریم. حتی بعضی افراد عشیره در همان محل به دنیا آمده و یا از دنیا رفته که قبرستان هم داریم. آیا این محل که سه ماه زندگی می‎کنیم وطن محسوب می‎شود یا باید هر وقت به آنجا رفتیم قصد ده روز را بنماییم ؟

جواب: در فرض سؤال، وطن محسوب می‎شود.

سؤال 176 مأموری که برای تحقیق در رابطه با انجام وظیفه خود مسافرت می‎کند در حکم مسافر است یا نه ؟

جواب: اگر در مسیر بیشتر از چهار فرسخی، شغل گشتی و دوره گردی داشته باشد، نماز و روزه او در غیر سفر اول تمام است و گرنه حکم سایر مسافرین را دارد.

ناوبری کتاب