صفحه ۵۷

اینکه عقلش نیز نسبت به امثال خود کمتر است روزه خود را می‎خورد به گمان اینکه فقط قضاء دارد آیا کفاره بر او واجب است ؟ و نیز زن شوهردار کفاره او از مال خودش باید باشد یا از شوهر؟

جواب: اگر جاهل قاصر نبوده و می‎توانسته بگیرد و عمدا نگرفته کفاره دارد و کفاره زن به عهده خود اوست.

سؤال 165 آیا در ماه رمضان استعمال عطر برای روزه دار جایز است ؟

جواب: جایز است.

سؤال 166 اشخاصی که به تنگی نفس مبتلا می‎باشند به دستور پزشگ هنگام تنگی شدید نفس توسط وسیله ای که حاوی مواد گازی یا بخار است از راه دهان موادی به ریه خودشان می‎رسانند آیا برای روزه اشکال دارد؟

جواب: اگر بدون استفاده از آن نتوانند روزه بگیرند باید با استفاده از آن روزه بگیرند.

قضا و کفاره روزه

سؤال 167 کسی که روزه ماه رمضان او به علت عذری قضاء شده است و قادر به قضاء نمی باشد می‎تواند کسی را برای گرفتن روزه خود اجیر نماید؟

جواب: قضاء روزه زنده را کس دیگر نمی تواند بگیرد و اگر برای خودش ضرر داشته باشد و از ماه رمضانی که خورده تا ماه رمضان آینده به واسطه ادامه مرض نتواند قضای آن را بگیرد، قضاء آن ساقط است و باید عوض هر روز یک مد، که تقریبا 10 سیر است طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند آنها به مستحق بپردازد.

سؤال 168 کسی که روزه قضاء و یا کفاره روزه بر او واجب است آیا می‎تواند برای دیگری در روزه گرفتن نائب شود؟

جواب: اشکال ندارد ولی خلاف احتیاط است.

سؤال 169 فردی می‎گوید در منطقه ای ساکنم که سه ساعت شب و بیست و یک ساعت روز است، در ماه رمضان طاقت روزه بیست و یک ساعته را ندارم آیا روزه از من اداء و قضاء ساقط است ؟

ناوبری کتاب