صفحه ۵۵

سؤال 156 اگر بر فرض، اینجانب امام جمعه را عادل ندانم آیا در این صورت نیز شرکت در نماز جمعه واجب است یا خیر؟

جواب: اگر عادل ندانستن آن ناشی از وسوسه نباشد نمی توانید اقتداء کنید و اگر اقتداء کنید باید نماز ظهر را هم بخوانید.

نماز عیدین

سؤال 157 در نماز عیدین عیدین: عید فطر و قربان. اگر در رکعت اول به قنوت سوم امام جماعت برسیم وظیفه چیست ؟

جواب: هر چه از تکبیرات و قنوتها را درک کرده متابعت می‎کند و بعد از قنوت پنجم امام بقیه تکبیرات را با قنوتهای بسیار مختصر انجام می‎دهد و در رکوع، ملحق به امام می‎شود و اگر مهلت نباشد طبق احتیاط فرادی می‎کند.

سؤال 158 اگر به رکعت دوم نماز عیدین برسیم وظیفه چیست ؟

جواب: بعد از قنوت چهارم امام تکبیر پنجم را با قنوت مختصر و کوتاه انجام می‎دهد و در رکوع به امام ملحق می‎شود و بعد از سجدتین رکعت باقیمانده را فرادی می‎خواند و حکم متابعت در تشهد حکم متابعت در نماز یومیه را دارد.

نماز خوف

سؤال 159 نماز خوف آیا منحصر به صحنه جنگ است یا شامل مواردی که شخص در مسیر حقی گرفتار ظالمی شده و اگر نمازش را تمام بخواند احتمال خطر دستگیری و گرفتار ظلم شدن می‎رود نیز می‎شود؟

جواب: اختصاص به حال جنگ ندارد، و تفصیل آن در رساله توضیح المسائل ذکر شده است.

ناوبری کتاب