صفحه ۵۴

جواب: به قصد ذکر مطلق ذکر مطلق و مطلق ذکر: گفتن ذکر بدون قصد وجوب و استحباب. مانع ندارد ولی به قصد ورود، استحبابش برای امام خالی از اشکال نیست لکن برای مأموم و منفرد مستحب است.

سؤال 151 اگر امام جماعت وسط نماز فهمید نمازش باطل است وظیفه اش چیست ؟

جواب: نماز را قطع می‎کند، ولی مأمومین نمازشان را ادامه می‎دهند.

سؤال 152 مأموم فهمید که نمازش باطل است مثلا وضو ندارد و خجالت می‎کشد که برود و بدون نیت نماز، متابعت می‎کند، آیا چه صورت دارد؟

جواب: اگر قصد ادامه نماز نکند مانع ندارد.

سؤال 153 کسی که خود را عادل نمی داند می‎تواند برای کسانی که او را عادل می‎دانند امام جماعت بشود یا نه ؟ و آیا گناه کرده است ؟ و بر فرض گناه نماز او مجزی و صحیح است ؟ و آیا نفس اینکار، مضر به عدالت بر فرض که در او بوده است نمی باشد؟

جواب: عادل شدن واجب است و امام جماعت شدن مستحب بنابراین باید اول، عادل شود سپس امامت کند و اگر بدون توبه امامت کند نمازش باطل نیست و اگر مستلزم اغواء مردم نباشد معصیت هم ندارد.

سؤال 154 تجافی چیست و آیا انجام آن لازم است یا خیر؟

جواب: منظور از تجافی در نماز جماعت نیم خیز بودن است که اگر امام جماعت تشهد بخواند و مأموم به واسطه یک رکعت یا سه رکعت عقب تر بودنش وظیفه خواندن تشهد نداشته باشد در این فرض بنابر احتیاط، تجافی می‎کند و تشهد را به قصد متابعت می‎خواند.

نماز جمعه

سؤال 155 آیا در نمازجمعه بعد از قنوت دوم، "سمع الله" مستحب است ؟ و همچنین در نماز نشسته ؟

جواب: در شرع بعد از رکوع وارد شده، ولی بعد از قنوت وارد نشده است.

ناوبری کتاب