صفحه ۵۱

سجده سهو

سؤال 139 آیا در سجده سهو، سلام آخر نماز را بگوید بهتر است ؟ و نیز در نافله ؟

جواب: در نافله بعد از تشهد، سلام آخر کفایت می‎کند ولی بهتر نیست، و در سجده سهو احوط اکتفاء به سلام آخر است.

سؤال 140 اگر انسان سجده سهو را عمدا تأخیر بیندازد که به نماز جماعت برسد، جائز است ؟

جواب: جائز نیست، ولی نمازش باطل نمی شود.

نماز قضا

سؤال 141 زنی از روی جهل به مسأله مدتی بعد از غسل حیض یا نفاس و استحاضه بدون وضو نماز خوانده آیا قضاء آنها واجب است یا نه ؟

جواب: بنابر احتیاط واجب قضا دارد.

سؤال 142 کسی که در زمان کفرش نماز و روزه بجا نیاورده آیا قضا دارد یا نه با توجه به اینکه پدر و مادرش هم مسلمان بوده اند که مرتد فطری می‎شود و اگر کافر ملی باشد چطور؟

جواب: قضای نماز و روزه بر مرتد واجب است ولی بر کافر اصلی اگر مسلمان شود قضای زمان کفر واجب نیست.

سؤال 143 پدر با وجود پسر بزرگ وصیت می‎کند که نماز و روزه قضا شده اش را پسر کوچکترش که طلبه می‎باشد انجام دهد آیا این وصیت نافذ و عهده دار این وظیفه کدام یک از پسران او می‎باشد؟

جواب: اگر او وصیت کرده باشد که اجرت نماز و روزه را از ثلث ثلث یعنی 13 چیزی. او بردارند در فرض سؤال باید پسر کوچکتر در صورت امکان، خودش انجام دهد و در صورت

ناوبری کتاب