صفحه ۵۰

شکیات

سؤال 133 اگر کسی مثلا بین 1 و 2 کثیرالشک باشد به بقیه شکهای رکعات مانند 3 و 4 و یا 2 و 3 نیز باید به دستور کثیرالشک عمل نماید یا نه ؟

جواب: در فرض مسأله در غیر صورت شک بین یک و دو حکم کثیرالشک را ندارد.

سؤال 134 آیا این گفته صحیح است که اگر کسی یک بار و در یک نماز بین 1 و 2 شک کند بلافاصله در نماز بعدی بین 3 و 4 شک کند و بار دیگر در نماز بعدی بین 2 و 3 شک کند کثیرالشک است ؟

جواب: شخص مذکور کثیرالشک است.

سؤال 135 اگر کسی بعد از سر برداشتن از رکوع شک کند که آیا به رکوع امام جماعت رسده است یا نه چه باید بکند؟

جواب: اگر در حال رکوع توجه داشته و یقین به درک رکوع امام داشته به شک خود اعتناء نکند و اگر غافل بوده احتیاط کند یعنی نمازش را تمام کند و دوباره بخواند.

سؤال 136 جماعتی با شرکت دو نفر بر پاست امام و مأموم، امام در بین نماز بین رکعات 1 و 2 شک می‎کند مأموم نیز همین شک را کرده است. با توجه به اینکه مأموم بین رکعات 1 و 2 کثیرالشک است وظیفه این دو نفر چیست ؟

جواب: نماز امام باطل است، و مأموم بنا را بر 2 می‎گذارد و نمازش را فرادی تمام می‎کند.

سؤال 137 اگر کسی بین رکعات 1 و 2 کثیرالشک باشد و در نمازی شک کند که آیا یک رکعت خوانده یا دو رکعت و مظنه پیدا کند (مثلا احتمال نسبتا قوی بدهد که رکعت اول است) باید به دستور کثیرالشک عمل کند یا به دستور مظنه ؟

جواب: باید طبق مظنه خود عمل کند.

سؤال 138 آیا حکم کثیرالظن و کثیرالیقین نظیر کثیرالشک است ؟ مانند کسی که در یک کلمه یا فعل از نماز اکثرا یا گمان به درست نبودن و یا یقین به آن پیدا می‎نماید. آیا نظیر قطع قطاع یا ظن ظنان حجت نیست ؟

جواب: یقین کثیرالیقین حکم یقین دارد و ظن کثیرالظن حکم ظن.

ناوبری کتاب