صفحه ۴۹

رکوع و سجده و تشهد

سؤال 128 زنان حامله که احیانا رکوع یا سجده بر ایشان مشقت غیرمعمولی داشته باشد چگونه باید آنها را بجا آورند؟

جواب: حکم مریض را دارند که نمی تواند سجده یا رکوع کامل انجام دهد که اگر می‎توانند مقداری خم شوند باید همان مقدار، خم شوند و اگر نمی توانند با ایماء و اشاره رکوع و سجده نمایند.

سؤال 129 مهر نماز به وسعت یک اشرفی متصلا شرط است یا اگر پراکنده هم باشد مثلا خطهای برآمده داشته باشد جائز است ؟

جواب: آنچه از پیشانی به طور پراکنده به مهر می‎رسد اگر مجموع آن به مقدار لازم باشد کفایت می‎کند.

سؤال 130 چرا و به چه دلیل بر اشیای پوشیدنی و فرش، سجده جائز نیست ؟ (تعدادی از شیعیان ترکیه)

جواب: نظر به اینکه مأکولات و ملبوسات و معادن مورد علاقه نوع بشر است و سجده بر آنها از خلوص و خضوع می‎کاهد لذا طبق روایت معتبره سجده بر آنها ممنوع شده است.

سؤال 131 در مورد قضای تشهد فراموش شده آیا بعد از قضای تشهد، سلام نماز هم می‎خواهد یا نه ؟

جواب: اگر فراموش شده تشهد اول باشد، قضای آن سلام ندارد و اگر تشهد دوم را فراموش کرده و سلام داده باشد طبق احتیاط بدون نیت اداء و قضاء به نیت مافی الذمه تشهد را بخواند و سلام را هم بگوید و دو سجده سهو نیز بجا آورد.

تسبیحات اربعه

سؤال 132 اگر مرجع تقلید یک بار تسبیحات اربعه را کافی می‎داند آیا می‎توان دوبار گفت ؟

جواب: به قصد مطلق ذکر مانع ندارد ولی به قصد ورود نمی تواند بگوید.

ناوبری کتاب