صفحه ۴۸

نیت

سؤال 124 در بعضی عبادات و اجزاء آنها گاه در رساله ها دیده شده رجاءا بخوانند رجاء یعنی به امید ثواب یا رجاء یعنی به امید پذیرش الهی ؟

جواب: یعنی به امید مطلوبیت انجام دهد نه به قصد ورود تا اینکه مستلزم نسبت دادن حکم غیر معلوم به خداوند متعال گردد.

قیام

سؤال 125 چرا بستن دستها در موقع نماز، نماز را باطل می‎کند؟ (تعدادی از شیعیان ترکیه)

جواب: چون مطابق دستور شارع مقدس نیست و بدعت است.

قرائت

سؤال 126 اگر کلمه ای در نماز غلط گفته شد آیا تکرار همان لفظ کافی است یا باید از اول جمله خوانده شود. مثلا "نستعین" را غلط گفت یا در حال حرکت بدن اداء کرد آیا باید از "ایاک" تکرار نماید؟

جواب: تکرار آن از اول آیه لازم نیست ولی در بعضی موارد مانند مضاف و مضاف الیه و جار و مجرورمضاف و مضاف الیه، نظیر "غیرالمغضوب" و جار و مجرور نظیر "لله" و "علی الله". و کلمه ای که الف و لام دارد اگر وصل به ما قبل کرده باشد مثل "المستقیم" طبق احتیاط در این گونه موارد مضاف و جار و کلمه قبل از الف و لام را نیز تکرار کند.

سؤال 127 در قرائت، باء "غیرالمغضوب" بی اشباع خوانده شود بهتر است یا با اشباع. آیا به هر یک از آنها بخوانیم جائز است ؟

جواب: اشباع اشباع: غلیظ نمودن حرکت آخر کلمه به حدی که مثلا از کسره "مغضوب" حرف یاء به گوش بخورد. ندارد ولی اشباع مختصر موجب بطلان نماز نمی شود.

ناوبری کتاب