صفحه ۴۷

بدهد که تا آخر نماز نمی تواند ستر خود را حفظ کند باید در جای امن نماز بخواند مگر جای امن وجود نداشته باشد.

سؤال 119 ستر زن بدن خود را در نماز با پوشش بدن نما و یا با لباسی که برجستگی های بدن را نمایان می‎کند چه حکمی دارد؟

جواب: با پوشش بدن نما نماز صحیح نمی باشد ولی معلوم بودن شکل اعضای بدن موجب بطلان نماز نیست.

سؤال 120 اگر چیزهای کوچک غصبی مانند دستمال و... عمدا همراه نمازگزار باشد نماز باطل است ؟

جواب: باطل است.

مکان نمازگزار

سؤال 121 زمینهایی از طرف سازمان عمران اراضی شهری به کارمندان و غیره در مقابل هر قطعه به مبلغ معینی واگذار شده است و افراد، هر کدام با صرف هزینه معینی برای خود، خانه مسکونی تهیه نموده اند آیا انجام فرائض دینی در این خانه ها چه صورت دارد؟ (سازمان تأمین اجتماعی ارومیه)

جواب: اگر زمین موات بوده یا از طرف حاکم شرع مصادره شده مانعی ندارد.

اذان و اقامه

سؤال 122 آیا مشروعیت گفتن اقامه مقید به گفتن اذان است یا می‎توان آن را بدون اذان در نمازهای یومیه گفت ؟

جواب: مشروعیت و استحباب اقامه مقید به گفتن اذان نیست.

سؤال 123 آیا شهادت به امامت ائمه طاهرین (علیهم السلام) در اذان و اقامه مستحب است یا خیر؟

جواب: شهادت به ولایت و امامت ائمه معصومین (علیهم السلام) جزء مذهب است ولی جزء اذان و اقامه نیست لکن اگر به قصد جزئیت گفته نشود ثواب دارد.

ناوبری کتاب