صفحه ۴۴

سؤال 105 اینکه در رساله مرقوم فرموده اید برای اثبات حقی می‎توان قبر میت را شکافت آیا اگر میت، زن باشد و کسی متهم به ایراد ضرب بر او و یا مسموم نمودن او و یا تجاوز به عنف به او شد و دادگاه صالحی نیاز به معاینه پزشکی یا کالبد شکافی زن پیدا کرد نبش قبر او و انجام کارهای فوق توسط مرد نامحرم جایز است یا نه ؟

جواب: اگر اثبات حق متوقف بر آن باشد و حاکم شرع جامع الشرائط لزوم آن را احراز کرده باشد مانع ندارد.

سؤال 106 بعد از دفن اگر نماز بر میت خوانده نشده باشد تکلیف چیست ؟

جواب: باید بر قبر خوانده شود.

سؤال 107 دفن میت بدون اجازه ولی در چنین موقعی چه صورتی دارد؟

جواب: استیذان از ولی در صورت عدم امکان، ساقط است.

سؤال 108 محل دفن اگر ملکیتش مجهول است تکلیف چیست ؟

جواب: اگر از اراضی مباحه نباشد و مالک مجهول داشته باشد باید در مکان دیگر بلامانع دفن شود.

سؤال 109 در گورهای دسته جمعی مراعات تکلیف زن و مرد در صورت عدم امکان لازم است یا نه ؟

جواب: لازم نیست.

سؤال 110 در صورتی که افراد، زیر آوار مانده اند و اطمینان به موت آنها باشد و خارج کردن آنها احتمال متلاشی شدن عضو را دارد آیا خارج کردن آنها برای انجام مراسم واجب است یا نه ؟

جواب: اگر یقین داشته باشند که هیچ یک از آنها زنده نیستند وجوب بیرون آوردن آنها جهت انجام تجهیزات و مراسم، دائر مدار امکان بدون هتک است.

سؤال 111 بچه در شکم مادر هر دو فوت کرده اند آیا باید بچه را بیرون آورد و جدا دفن کرد؟ چطور؟

جواب: نباید بچه را بیرون آورد بلکه باید مادر را با همان حال بعد از تغسیل و تکفین مانند زنهای غیرحامله دفن نمایند.

ناوبری کتاب