صفحه ۴۳

سؤال 100 اگر مثلا 100 جنازه داشتیم و کفن به اندازه 20 جنازه داشتیم. به کفن ناقص اما برای همه اکتفا کنیم ؟ یا کفن کامل برای 20 جنازه باید باشد؟

جواب: اگر کفن از ترکه آنها نباشد اختیار با مالک کفن است و اگر برای مطلق آنها ارسال شده و افرادی که متصدی دفن جنائز هستند متمکن از فهمیدن منظور ارسال کننده نیستند بنابر احتیاط تقسیطتقسیط: تقسیم مساوی بر همه. نمایند.

سؤال 101 آیا تکفین میت با کفنهایی که آیات قرآن و اسم جلاله و اسامی انبیاء(ص) و معصومین (ع) بر آنها نوشته شده جایز است یا نه ؟

جواب: در هر جای کفن که در معرض آلوده شدن و موجب هتک حرمت نیست علاوه بر جواز اگر به رجاء مطلوبیت نوشته شود ثواب هم دارد.

نماز میت

سؤال 102 انجام فریضه نماز میت بر اموات مختلف به چه صورت است ؟

جواب: تشریک در نماز میت مانع ندارد به این معنی که چند میت در مقابل نمازگزار قرار دهند و یک نماز به نیت همه آنها خوانده شود و ضمیرهایی که راجع به میت است به صیغه جمع گفته شود.

سؤال 103 اگر هنگام نماز بر میت، پدر او و اولی به میراث او حاضر نباشند چه باید کرد؟

جواب: در صورت امکان از حاکم شرع استیذان استیذان: اجازه خواستن. نمایند و در صورت عدم امکان، اجازه ساقط است.

دفن میت

سؤال 104 اگر فردی را با لباس و بدون مراسم دفن نموده اند تکلیف چیست ؟

جواب: اگر به قدری طول نکشیده که جسد میت عفونت برداشته و نبش قبر مستلزم هتک باشد در صورت امکان باید جنازه را بیرون آورده و پس از انجام مراسم دوباره دفن نمایند.

ناوبری کتاب