صفحه ۴۲

6 - در صورتی که بعضی از اعضای رئیسه بدن مفقود شده باشد، تعجیل در تجهیز با شرایط موجود لازم است یا نه ؟

ج - هر چه از اجزای بدن موجود است باید به احکام آن عمل شود.

7 - اگر معلوم نباشد که عضوی مربوط به زن است یا مرد تکلیف چیست ؟

ج - اگر مشتمل بر استخوان باشد بنابر احتیاط و در صورت امکان هر سه غسل را از روی لباس یک بار مرد انجام بدهد، و یک بار هم زن.

سؤال 95 در صورتی که آب نبود و مواضع تیمم نیز از بین رفته باشد تکلیف چیست ؟

جواب: اگر تأخیر غسل تا زمان تهیه آب مستلزم اهانت بر میت باشد باید بدون غسل و تیمم دفن شود. مسائل 96 اگر بخشی از بدن که قابل تشخیص نیست پیدا شود جهت انجام مراسم وظیفه چیست ؟

جواب: بیشتر از قدر متیقن واجب نیست مثلا اگر نمی توانند تشخیص بدهند که مشتمل بر استخوان است یا خیر، غسل واجب نیست و اگر نمی توانند تشخیص بدهند که مشتمل بر استخوان سینه است یا خیر، نماز واجب نیست.

سؤال 97 در صورت عدم امکان تطهیر بدن جهت تیمم چه باید کرد؟

جواب: با همان حال، تیمم داده شود و در صورت امکان اگر عین نجاست موجود است، ازاله شود.

کفن میت

سؤال 98 در صورتی که پارچه برای کفن پیدا نشود تکلیف چیست ؟

جواب: تکلیف تکفین ساقط است.

سؤال 99 در صورتی که پارچه باشد ولی مجهول المالک است کفن با آن چه صورتی دارد؟

جواب: جائز نیست بلی در صورت یأس از پیدا شدن مالک آن، مجاز هستند که آن را به عنوان صدقه به یک فرد مستحق تملیک نمایند؛ و اگر آن فرد خواست تبرعا جهت کفن واگذار نماید.

ناوبری کتاب