صفحه ۴۱

مسائل میت

غسل میت

سؤال 94 راجع به مسائلی که در مناطق زلزله زده مورد احتیاج می‎باشد نظر مبارک را بیان فرمایید. ادام الله تاییداتکم. (جمعی از طلاب حوزه علمیه قم)

1 - در صورت نبودن آب، تکلیف نسبت به غسل میت چیست ؟

ج - اگر تأخیر غسل تا زمان تهیه آب مستلزم اهانت بر میت باشد، باید با تیمم دفن شود، و بنابر احتیاط واجب، عوض هر غسل، تیمم جداگانه داده شود و یک تیمم هم به نیت مجموع اغسال داده شود؛ یا اینکه در یکی از تیمم های سه گانه قصد ما فی الذمه قصد ما فی الذمه: نیت کردن آنچه واقعا بر ذمه انسان است. شود.

2 - در صورت کثرت اموات و عدم امکان غسل از جهت اضطرار و ضیق وقت، چه باید کرد؟

ج - حکم اول را دارد.

3 - در صورت عدم امکان غسل با سدر و کافور چه باید کرد؟

ج - در فرض مسأله باید هر سه غسل با آب خالص داده شود.

4 - در صورت نبودن محرم و مماثل مماثل: هم جنس. برای غسل تکلیف چیست ؟

ج - غسل و تیمم هر دو ساقط است.

5 - در صورتی که اجزاء به نحوی بودند که معلوم نیست واجب الغسل هستند یا نه تکلیف چیست ؟

ج - در صورت عدم امکان تشخیص و تحقق چنین فرضی، غسل واجب نیست.

ناوبری کتاب