صفحه ۳۹

مسائل قرآن

سؤال 88 نوشتن آیات قرآنی و یا اسماء الله بدون طهارت جائز است یا نه ؟ آیات قرآنی که بر روی تخته سیاه نوشته می‎شود و بعدا پاک می‎گردد و معمولا گردها و خاکریزه هایی هنگام نوشتن روی زمین ریخته می‎شود جائز است بدون وضو به آنها (گردها) دست برسد؟

جواب: حرام نیست.

سؤال 89 نوارهایی که قرآن روی آنها ضبط شده است از نظر وجوب احترام، لمس آن بدون وضو حکم خط قرآن را دارد؟

جواب: همه احکام خط قرآن را ندارد ولی هتک آن جائز نیست.

سؤال 90 بعضی افراد از خواندن قرآن به این عذر که ما غلط می‎خوانیم خودداری می‎کنند آیا به خاطر غلط بودن قرائت باید آن را ترک کرد؟

جواب: اگر غلط بخواند و کوشش داشته باشد که کلمات را صحیح بخواند غلط خواندن اشتباهی حرام نیست.

سؤال 91 بر اذان و قرآن ضبط صوت که از بلندگو یا رادیوپخش می‎شود احکام خاص خود نظیر اکتفاء به اذان پخش شده یا وجوب سجده هر گاه آیه سجده پخش شد جریان دارد یا نه ؟

جواب: در مفروض سؤال، اذان را رجاء بگوید و بنابر احتیاط واجب خصوصا اگر گوش بدهد سجده هم بجا آورد.

سؤال 92 رد و بدل کردن قرآن با کفار و اهل کتاب که به منظور خواندن و مطالعه و بررسی روی آیات آن صورت می‎گیرد آیا جائز است ؟

جواب: اگر کافر واقعا می‎خواهد از آن استفاده کند و قصد اهانت ندارد مانعی ندارد.

ناوبری کتاب