صفحه ۳۶

سؤال 77 اگر بچه چهار ماه به بالا در رحم مادر بمیرد یا بچه هنگام زایمان بمیرد و بدن دکتر هنگام بیرون آوردن بچه از شکم مادر با آن تماس پیدا کرد غسل واجب می‎شود؟

جواب: در این فرض نیز غسل مس میت واجب می‎شود.

سؤال 78 مس میت مطلقا غسل دارد ولو اهل کتاب یا مشرک ؟

جواب: بعد از سرد شدن بدن میت اگر چه کافر باشد غسل دارد ولی مس بدن مسلمان بعد از تمام شدن غسلهایش غسل ندارد.

سؤال 79 زنی که بچه در رحم او مرده علی القاعده بر او غسل مس میت واجب می‎شود حال اگر نمی دانست و مدتی با این حال نماز خواند یا روزه گرفت ولی در طول این مدت غسل جنابت نموده آیا کفایت از غسل مس میت می‎کند یا نه ؟

جواب: غسل جنابت از آن کفایت می‎کند ولی نمازهایی که بعد از ایام نفاس و قبل از انجام غسل جنابت خوانده قضا دارد لکن روزه هایی که در آن ایام گرفته قضا ندارد.

ناوبری کتاب