صفحه ۳۵

جواب: بلی ممکن است و اگر خون ببینند اگر چه دارای صفات خون حیض باشد در حکم استحاضه است.

سؤال 72 در نفاس آیا شرط است که بچه از مجرای طبیعی به دنیا بیاید یا اگر به وسیله جراحی از رحم بیرونش آوردند ولی از مسیر طبیعی خون بیاید همان، نفاس می‎باشد؟

جواب: تولد از مسیر طبیعی شرط نیست و خون مورد سؤال، خون نفاس می‎باشد.

سؤال 73 در غسل ترتیبی دادن هر کدام از سر و گردن و طرف راست و چپ بدن، آیا نظیر شستن اعضای وضو، ترتیب یعنی از سمت بالا به پایین شستن، شرط است یا نه ؟

جواب: شرط نیست.

غسل میت و مس میت

سؤال 74 برای غسل دادن زن میت شیعه اگر امر دائر شد بین زن سنی و مرد شیعه ولی نامحرم یا بین زن کافر و مرد شیعه و نامحرم کدام یک مقدم است ؟

جواب: زن سنی مقدم است و در صورت عدم امکان آن، زن کافر مقدم بر مرد نامحرم است.

سؤال 75 آیا تماس پیدا کردن با اعضای داخل شکم که از بدن شخص زنده جدا می‎شود مثل مقداری از معده یا روده که استخوان ندارد آیا غسل واجب است ؟ و آیا دست زدن به آن موجب نجس شدن دست می‎شود؟

جواب: در مفروض سؤال، غسل مس میت واجب نمی شود ولی آن عضو جدا شده نجس است و هر چیزی با آن با رطوبت ملاقات کند نجس می‎شود.

سؤال 76 اگر هنگام جراحی، قسمتی از بدن شخص زنده که استخوان و گوشت دارد قطع شد تماس دست با آن موجب غسل مس میت می‎شود؟

جواب: در فرض مسأله، غسل مس میت واجب است.

ناوبری کتاب