صفحه ۳۲

سؤال 57 در مسح پای راست و چپ، ترتیب شرط است یا می‎توان با دو دست در یک زمان هر دو پا را مسح نمود؟

جواب: بنابر احتیاط واجب باید اول به پای راست مسح کشیده شود و با هم کشیدن هر دو پا خلاف احتیاط است.

سؤال 58 کسی یک دستش یا بعضی از آن، جبیره است و مدتی کیسه پلاستیک به دست کرده و وضوی ارتماسی گرفته، یعنی محل جبیره را به این نحو وضو داده است، حکمش چیست ؟

جواب: نمازهایی که با آن وضو خوانده، احتیاطا قضاء کند.

سؤال 59 کسانی که قبل از وقت نماز، وضو می‎گیرند اگر قصد جدی آنها با طهارت بودن که خود مستقلا یکی از غایات و اهداف وضو است نباشد بلکه برای نماز واجب که هنوز وقتش نیامده وضو می‎گیرند آیا چنین وضویی صحیح است ؟ و آیا فرقی بین فاصله خیلی کم یا زیاد با وقت وجود دارد که اگر نزدیک وقت باشد از نظر تهیا و آماده شدن برای نماز اشکال نداشته باشد؟

جواب: در نزدیکی دخول وقت اشکال ندارد بلکه جلوتر به نیت نمازی که هنوز وقت آن نزدیک نشده است نیز ظاهرا اشکال ندارد.

غسل جنابت

سؤال 60 در جنب شدن زنها توسط خروج منی آیا همان شرائطی که برای مردها گفته شده لازم است یا نه ؟

جواب: اگر یقین کنند منی است باید غسل کنند و اگر شک داشته باشند در صورتی که با شهوت مخصوص انزال، خارج شود اگر چه همراه با سستی بدن و جستن نباشد باید احتیاط کنند یعنی هم غسل کنند و هم وضو بگیرند.

سؤال 61 و به هر تقدیر، آبی که از زنها هنگام ملاعبه خارج می‎شود و همراه با سستی بدن نیز می‎باشد چه حکمی دارد؟

جواب: حکم سؤال سابق را دارد.

ناوبری کتاب