صفحه ۳۱

جواب: الف - مانعی ندارد.

ب - هر عملی که برای نماز یومیه واجب است اعم از غسل و وضو و تطهیر محل و تعویض نوار و پنبه برای هر یک از طواف واجب و نماز آن جداگانه واجب است.

ج - صبر کردن واجب نیست هر چند خوب است.

سؤال 52 آیا دوشیزگان نابالغ خون استحاضه می‎بینند و آیا آثار محدث شدن در اقسام سه گانه آن هر چند غیر الزامی بر آن مترتب می‎شود یعنی استحاضه آنان ناقض وضو آنها می‎باشد یا نه ؟

جواب: مستبعد است ولی امکان دارد و در صورت تحقق آن، احکام استحاضه بر آن مترتب می‎شود.

وضو

سؤال 53 اگر هنگام مسح سر، دست انسان با رطوبت صورت، متصل شد می‎تواند با همان وضع پای خود را مسح کند یا نه ؟ و اگر نمی تواند وظیفه اش چیست ؟

جواب: هنگام شستن صورت معمولا آب به جلو سر، اصابت می‎کند اگر هنگام مسح سر، دست به آن آب برسد مسح پا با آن آب، صحیح نیست پس اگر با جای دیگر کف دست که آب خارج به آن نرسیده است مسح پا ممکن باشد باید با آن، مسح بکشد و اگر ممکن نباشد باید دوباره وضو بگیرد.

سؤال 54 با بودن رطوبت در دست آیا می‎تواند به اعضای وضو، دست بزند یا نه ؟

جواب: خلاف احتیاط است.

سؤال 55 مردها یا زنهایی که موی زیادی جلو سرشان به عنوان زینت و غیره جمع نموده اند چگونه سرشان را مسح نمایند؟

جواب: موهای اضافی را کنار بزنند و به بیخ موها مسح بکشند.

سؤال 56 در جایی که معمولا زن نامحرم می‎باشد و نظر می‎کند آیا وضو گرفتن مردها جایز است یا نه و وضوی آنها درست است ؟

جواب: وضو گرفتن مردها اشکال ندارد ولی نگاه کردن زنها جایز نیست.

ناوبری کتاب