صفحه ۲۹۴

"ن"

115 - نافذ: قطعی و لازم العمل

116 - ناذر: نذر کننده

117 - ناشزه: زنی که در موارد لازم از شوهر، اطاعت نکند.

118 - نشوز: -- ناشزه

119 - نتاج: زاد و ولد گوسفند و غیره

"و"

120 - وطن: شهر محل سکونت انسان نه به معنای کشور

121 - وارث او امام است: امام معصوم یا فقیه جامع الشرائط که حکومت حقه تشکیل دهند.

122 - وفاء به آن: عمل نمودن به آن

"ه-"

123 - هتک : بی حرمتی نمودن

124 - هبه: بخشش

ناوبری کتاب