صفحه ۲۹۱

"ط"

65 - طلاق رجعی: طلاقی است که مرد در زمان عده زن، می‎تواند از طلاق منصرف شود و به همسرش رجوع نماید.

66 - طلاق بائن: طلاقی است که مرد حق انصراف از طلاق و رجوع به همسرش در زمان عده را ندارد.

67 - طلاق خلع: طلاقی است که زن به دلیل علاقه زیاد به طلاق گرفتن، مهریه یا مال دیگرش را به شوهر می‎دهد تا او را طلاق بدهد.

"ظ"

68 - ظاهرا... و ظاهر اینست...: هر دو کلمه دلالت بر فتوای مرجع می‎کند و باید به مضمون آنها عمل شود.

69 - ظنان: کسی که با اندک چیزی و بیش از متعارف، مظنه پیدا می‎کند.

"ع"

70 - علم اجمالی: یک فرد یا یک چیز معلوم بین دو یا چند نفر یا چند چیز که مشخص نیست.

71 - عاریه: مالی را جهت استفاده بدون عوض در اختیار دیگری گذاشتن

72 - عقد لازم: معامله ای که شرعا نتوان بدون رضایت طرفین آن را به هم زد.

73 - عرصه: زمین ساده بدون ساختمان و اشجار و هر گونه کارکردی روی آن.

"غ"

74 - غساله: آبی است که هنگام شستن چیزها از آنها جدا می‎شود.

"ف"

75 - فلس: پولک ماهی

76 - فصل خصومت: از بین بردن نزاع و کشمکش

ناوبری کتاب